Paketa pune & Produktet 

Paketa pune Data e fillimit Data e mbarimit Buxheti
PP 1 Menaxhimi dhe koordinimi i projektit 1/12/19 30/11/21 78.402,00 €
PP 2 Komunikim dhe difuzioni 1/2/20 30/11/21 64.723,60 €
PP 3 Studime të transmetimit të teknologjisë të Harxhimit Zero ose pothuajse Zero të Energjisë 1/2/20 31/1/21 36.000,00 €
PP 4 Investime në BRE dhe Efikasitetin Energjitik 1/2/20 31/10/21 1.609.700,63 €
PP 5 Veprimtari Ndërgjegjsimi për Efikasitetin Energjitik 1/2/20 31/10/21 143.860,00 €
Total 1/12/19 30/11/21 1.932.686,23 €
Partneri Lider – Produktet
PP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit 45.988,00 €
Produkti 1.1.1 Veprimtari Përgatitore 19.840,00 €
Produkti 1.1.2 Raporte progresi 21.000,00 €
Produkti 1.1.3 Takime të projektit 1.148,00 €
Produkti 1.1.4 Auditime financiare 4.000,00 €
PP 2 Komunikimi dhe difuzioni 29.610,60 €
Produkti 2.1.1 Plani i komunikimit 2.400,00 €
Produkti 2.1.2 Materiali komunikativ 4.470,00 €
Produkti 2.1.3 Promovim elektronik i projektit 17.140,60 €
Produkti 2.1.4 Evente 5.600,00 €
PP 3 Studime të transmetimit të teknologjisë të Harxhimit Zero ose të pothuajse Zero të Energjisë 21.200,00 €
Produkti 3.1.1 Studimi i transmetimit të teknologjisë të Harxhimit Zero ose të pothuajse Zero të Energjisë 21.200,00 €
PP 4 Investime në BRE dhe në efikasitetin energjitik 816.059,40 €
Produkti 4.1.1 Vendosja e honeve fotovoltaike 816.059,40 €
PP 5 Veprimtari ndërgjegjësimi për efikasitetin energjitik 18.900,00 €
Produkti 5.1.1 Laboratore edukative për efikasitetin energjitik 6.900,00 €
Produkti 5.1.2 Studimi i efekteve të projektit 12.000,00 €
TOTAL 931.758,00 €
Partneri 2 – Produktet
PP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit 12.286,00 €
Produkti1.2.1 Veprimtari Përgatitore 0,00 €
Produkti 1.2.2 Raporte progresi 10.800,00 €
Produkti 1.2.3 Takime të projektit 1.486,00 €
PP 2 Komunikimi dhe difuzioni 11.525,00 €
Produkti 2.2.1 Plani i komunikimit 2.755,00 €
Produkti 2.2.2 Promovim elektronik i projektit 2.400,00 €
Produkti 2.2.3 Botime t; projektit 1.000,00 €
Produkti 2.2.4 Evente 5.370,00 €
PP 3 Studime të transmetimit të teknologjisë të Harxhimit Zero ose të pothuajse Zero të Energjisë 6.400,00 €
Produkti 3.2.1 Studimi i transmetimit të teknologjisë të Harxhimit Zero ose të pothuajse Zero të Energjisë 6.400,00 €
PP 4 Investime në BRE dhe në efikasitetin energjitik 793.641,23 €
Produkti 4.2.1 Vendosja e honeve fotovoltaike 352.200,00 €
Produkti 4.2.2 Ndërhyrje për efikasitet energjitik 441.441,23 €
PP 5 Veprimtari Ndërgjegjësimi për efikasitetin energjitik 5.100,00 €
Produkti 5.2.1 Toolbox edukativ 800,00 €
Produkti 5.2.2 Laborator edukativ për efikasitetin energjitik 4.300,00 €
TOTALS 828.952,23 €
Partneri 3 – Produktet
PP 1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit 20.128,00 €
Produkti 1.3.1 Veprimtari Përgatitore 0,00 €
Produkti 1.3.2 Raporte progresi 15.980,00 €
Produkti 1.3.3 Takime të projektit 1.148,00 €
Produkti 1.3.4 Auditime financiare 3.000,00 €
PP 2 Komunikimi dhe difuzioni 23.588,00 €
Produkti 2.3.1 Promovimi elektronik i projektit 2.688,00 €
Produkti 2.3.2 Evente 300,00 €
Produkti 2.3.3 Kongres shkencor 20.600,00 €
PP 3 Studime të transmetimit të teknologjisë të Harxhimit Zero ose të pothuajse Zero të Energjisë 8.400,00 €
Produkti 3.3.1 Studime të transmetimit të teknologjisë të Harxhimit Zero ose të pothuajse Zero të Energjisë 8.400,00 €
PP 4 Investime në BRE dhe efikasitetin energjitik 0,00 €
PP 5 Veprimtari jashtë zonës së Programit 3.446,00 €
Produkti 5.3.1 Toolbox për efikasitetin energjitik 31.960,00 €
Produkti 5.3.2 Laborator edukativ për efikasitetin energjitik 18.860,00 €
Produkti 5.3.3 Zhvillimi i platformës së ndërgjegjësimit për efikasitetin energjitik 32.440,00 €
Produkti 5.3.4 Zhvillimi dhe prodhimi i një loje tavoline 36.600,00 €
TOTALS 171.976,00 €