Πακέτα Εργασίας &

Παραδοτέα

 

Πακέτο Εργασίας Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Προϋπολογισμός
ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου 1/12/19 30/11/21 78.402,00 €
ΠΕ2 Επικοινωνία και Διάχυση 1/2/20 30/11/21 64.723,60 €
ΠΕ3 Μελέτες μεταφοράς τεχνολογίας Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 1/2/20 31/1/21 36.000,00 €
ΠΕ4 Επενδύσεις σε ΑΠΕ & Ενεργειακή Αποδοτικότητα 1/2/20 31/10/21 1.609.700,63 €
ΠΕ5 Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα 1/2/20 31/10/21 143.860,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1/12/19 30/11/21 1.932.686,23 €
Επικεφαλής Εταίρος – Παραδοτέα
ΠΕ 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου 45.988,00 €
Παραδοτέο 1.1.1 Δραστηριότητες Προετοιμασίας 19.840,00 €
Παραδοτέο 1.1.2 Εκθέσεις προόδου 21.000,00 €
Παραδοτέο 1.1.3 Συναντήσεις έργου 1.148,00 €
Παραδοτέο 1.1.4 Οικονομικοί έλεγχοι 4.000,00 €
ΠΕ 2 Επικοινωνία και Διάχυση 29.610,60 €
Παραδοτέο 2.1.1 Επικοινωνιακό σχέδιο 2.400,00 €
Παραδοτέο 2.1.2 Επικοινωνιακό υλικό 4.470,00 €
Παραδοτέο 2.1.3 Ηλεκτρονική προβολή & προώθηση του έργου 17.140,60 €
Παραδοτέο 2.1.4 Εκδηλώσεις 5.600,00 €
ΠΕ 3 Μελέτες μεταφοράς τεχνολογίας Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 21.200,00 €
Παραδοτέο 3.1.1 Μελέτη μεταφοράς τεχνολογίας Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 21.200,00 €
ΠΕ 4 Επενδύσεις σε ΑΠΕ & Ενεργειακή Αποδοτικότητα 816.059,40 €
Παραδοτέο 4.1.1 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κυψελών 816.059,40 €
ΠΕ 5 Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα 18.900,00 €
Παραδοτέο 5.1.1 Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ενεργειακή αποδοτικότητα 6.900,00 €
Παραδοτέο 5.1.2 Μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου 12.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 931.758,00 €
Εταίρος Έργου 2 – Παραδοτέα
ΠΕ 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου 12.286,00 €
Παραδοτέο 1.2.1 Δραστηριότητες Προετοιμασίας 0,00 €
Παραδοτέο 1.2.2 Εκθέσεις προόδου 10.800,00 €
Παραδοτέο 1.2.3 Συναντήσεις έργου 1.486,00 €
ΠΕ 2 Επικοινωνία και Διάχυση 11.525,00 €
Παραδοτέο 2.2.1 Επικοινωνιακό σχέδιο 2.755,00 €
Παραδοτέο 2.2.2 Ηλεκτρονική προβολή & προώθηση του έργου 2.400,00 €
Παραδοτέο 2.2.3 Δημοσιεύσεις έργου 1.000,00 €
Παραδοτέο 2.2.4 Εκδηλώσεις 5.370,00 €
ΠΕ 3 Μελέτες μεταφοράς τεχνολογίας Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 6.400,00 €
Παραδοτέο 3.2.1 Μελέτη μεταφοράς τεχνολογίας Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 6.400,00 €
ΠΕ 4 Επενδύσεις σε ΑΠΕ & Ενεργειακή Αποδοτικότητα 793.641,23 €
Παραδοτέο 4.2.1 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κυψελών 352.200,00 €
Παραδοτέο 4.2.2 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αποδοτικότητας 441.441,23 €
ΠΕ 5 Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα 5.100,00 €
Παραδοτέο 5.2.1 Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη 800,00 €
Παραδοτέο 5.2.2 Εκπαιδευτικό εργαστήριο ενεργειακής αποδοτικότητας 4.300,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 828.952,23 €
Εταίρος Έργου 3 – Παραδοτέα
ΠΕ 1 Διαχείριση και Συντονισμός Έργου 20.128,00 €
Παραδοτέο 1.3.1 Δραστηριότητες Προετοιμασίας 0,00 €
Παραδοτέο 1.3.2 Εκθέσεις προόδου 15.980,00 €
Παραδοτέο 1.3.3 Συναντήσεις έργου 1.148,00 €
Παραδοτέο 1.3.4 Οικονομικοί έλεγχοι 3.000,00 €
ΠΕ 2 Επικοινωνία και Διάχυση 23.588,00 €
Παραδοτέο 2.3.1 Ηλεκτρονική προβολή & προώθηση του έργου 2.688,00 €
Παραδοτέο 2.3.2 Εκδηλώσεις 300,00 €
Παραδοτέο 2.3.3 Επιστημονικό συνέδριο 20.600,00 €
ΠΕ 3 Μελέτες μεταφοράς τεχνολογίας Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 8.400,00 €
Παραδοτέο 3.3.1 Μελέτη μεταφοράς τεχνολογίας Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 8.400,00 €
ΠΕ 4 Επενδύσεις σε ΑΠΕ & Ενεργειακή Αποδοτικότητα 0,00 €
ΠΕ 5 Δραστηριότητες εκτός της περιοχής του Προγράμματος 3.446,00 €
Παραδοτέο 5.3.1 Εργαλειοθήκη ενεργειακής αποδοτικότητας 31.960,00 €
Παραδοτέο 5.3.2 Εκπαιδευτικό εργαστήριο ενεργειακής αποδοτικότητας 18.860,00 €
Παραδοτέο 5.3.3 Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ευαισθητοποίησης για την ενεργειακή αποδοτικότητα 32.440,00 €
Παραδοτέο 5.3.4 Ανάπτυξη και παραγωγή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού 36.600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 171.976,00 €