Ιστορικό Έργου

Το έργο αναφέρεται σε μία από τις κύριες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αναφέρεται σε αυτό που περιγράφεται ως «ΑΠΕΙΛΗ» για τη διασυνοριακή περιοχή:  τις «Πιθανές σφοδρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον». Το έργο προσδοκά να παρουσιάσει πως η καλά ανεπτυγμένη ολοκληρωμένη ενεργειακή παρέμβαση μπορεί να πετύχει περιβαλλοντικούς στόχους, ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει την οικονομική μεγέθυνση και να οδηγήσει σε χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομική ανάπτυξη.

Έτσι, το έργο δομείται σε τέσσερεις πυλώνες: την τοπική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αξιολόγηση της ικανότητας μεταφοράς τεχνολογίας και την προώθηση ενός ενεργειακά υπεύθυνου τρόπου ζωής. Επιπλέον, το SOLIS λειτουργεί ως ΕΥΚΑΙΡΙΑ για τη διασυνοριακή περιοχή, εστιάζοντας στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιακή, σε τοπικό επίπεδο.

Το έργο αναπτύχθηκε από τους Δήμους Πρέβεζας και Φοινίκης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, με την υποστήριξη του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Ο κάθε εταίρος έφερε την εμπειρία του για να αναπτυχθεί αυτό το ολοκληρωμένο έργο που λαμβάνει υπόψη τα τοπικά δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της διασυνοριακής περιοχής.

Με βάση την κοινή προσπάθεια των εταίρων, το έργο προτείνει την εφαρμογή μιας σειράς δράσεων, που αντιστοιχούν ειδικά στην τοπική ικανότητα, τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις ευκαιρείς καθώς και τις απειλές της διασυνοριακής περιοχής.

Το έργο SOLIS επομένως, ανταποκρίνεται πλήρως στην περιοχή του Προγράμματος, αναγνωρίζοντας τους οικονομικούς περιορισμούς, δίνει έμφαση στην Φοινίκη και την Πρέβεζα με μικρής κλίμακας παρεμβάσεις που θα λειτουργήσουν ως παράδειγμα για τις άλλες αρχές στη διασυνοριακή περιοχή, αξιοποιώντας την ανάπτυξη των ΑΠΕ, και οδηγώντας στην βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση. Παρόμοια οι συντονισμένες δράσεις για τη προώθηση ενός ενεργειακά υπεύθυνου τρόπου ζωής ανταποκρίνονται στις πραγματικές καθημερινές αλλαγές που είναι άμεσα διαθέσιμες στη διασυνοριακή περιοχή, ενώ παράλληλα μπορούν εύκολα να κλιμακωθούν και να προσαρμοστούν σε άλλες ρυθμίσεις.

Η κύρια προσέγγιση του έργου είναι η ολοκληρωτική παρέμβαση μεγιστοποίησης της επενδυμένης αξίας. Το έργο θα είναι τοπικό, όσο και οι δράσεις το αφορούν, ωστόσο, θα έχουν ευρύ αποτέλεσμα, για όλο τον πληθυσμό στη διασυνοριακή περιοχή, αποτελώντας έτσι, ένα παράδειγμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά και παρουσιάζει έναν τρόπο για να ξεκλειδωθούν οι δυνητικές ΑΠΕ σε όλες περιοχές και να προωθηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το έργο SOLIS αναγνωρίσει τις τοπικές αρχές ως βασικούς παράγοντες για την προώθηση των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας και τους εκπαιδευτικούς ως σημαντικούς επικοινωνιακούς πολλαπλασιαστές για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Επιπλέον, το έργο SOLIS επισημαίνει την σπουδαιότητα των ορθών ενεργειακών επιλογών σε προσωπικό επίπεδο, και τον τοπικό πληθυσμό ως μια μεγάλη δύναμη μόχλευσης για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το έργο SOLIS αξιοποιεί τα δυνατά σημεία της διασυνοριακής περιοχής και των εταίρων του, αναπτύσσοντας μια παρέμβαση που αναδεικνύει την συνάφεια των τοπικών ΑΠΕ και των δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και της δύναμης που οι καθημερινές επιλογές πρέπει να επιφέρουν σχετικά με την επιθυμητή μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία.