Αντικείμενο Έργου

Στόχοι του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου SOLIS είναι να μειώσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας μέσω της χρήσης ΑΠΕ και ενός πιο ενεργειακά αποδοτικού τρόπου ζωής, προωθώντας έτσι τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο SOLIS εναρμονίζεται πλήρως με τον Ειδικό Στόχο του Προγράμματος για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:

1. Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής όσον αφορά την αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ

2. Η προώθηση μεταφοράς τεχνολογίας Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή Σχεδόν Μηδενικής  Κατανάλωσης Ενέργειας στη διασυνοριακή περιοχή

3. Η επικοινωνία και διάδοση των ωφελειών από την τοπική χρήση ΑΠΕ και της αυτοπαραγωγής (net-metering) για τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νοικοκυριά

4. Η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και στις δύο πλευρές των συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της περιοχής

5. Η ενεργός συμμετοχή του κοινού σε έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπος ζωής, για την προώθηση επενδύσεων χαμηλού κόστους και την εξοικείωση σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αλλαγή της στάσης απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα

Το έργο επιτυγχάνοντας τα παραπάνω, θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, ενώ ταυτόχρονα θα αλληλοεπιδράσει με μια σημαντική και με διαφορετικά χαρακτηριστικά ομάδα στόχου. Συνολικά, οι ενέργειες θα έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθητοποίηση αναφορικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα στο δημόσιο τομέα και στο ευρύτερο κοινό.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Οι βασικές εκροές του έργου είναι η αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ στον δημόσιο τομέα και ως εκ τούτου, η συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτήρια, καθώς και η αύξηση της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση

Βασικές εκροές του έργου SOLIS αποτελούν τα παρακάτω:

  • Δύο μικρής κλίμακας επενδύσεις ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας ως πιλοτικά έργα επίδειξης που συμβάλλουν στη μετρήσιμη εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μελέτες μεταφοράς τεχνολογίας για την εκτίμηση της δυνατότητας μεταφοράς τεχνολογιών Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας σε κτίρια των δύο Δήμων
  • Ανάπτυξη μιας τοπικής εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της διασυνοριακής περιοχής
  • Κατάρτιση Δασκάλων/Καθηγητών και άλλων επαγγελματιών εκπαίδευσης σχετικά με τις ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας που θα επικεντρωθούν στη χρήση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης
  • Δημιουργία μίας πλατφόρμας ευαισθητοποίησης για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα που θα χρησιμοποιεί την παιχνιδοποίηση (gamification) για τη συμμετοχή των χρηστών στην εξοικονόμηση ενέργειας στην πραγματική ζωή, η οποία θα συμπεριλαμβάνει δημόσια κατάταξη των επιτευγμάτων των χρηστών και την οποία οι χρήστες θα μπορούν να ανταγωνιστούν τους φίλους, θέτοντάς τους προσκλήσεις (challenges and level system). Η πλατφόρμα θα είναι συνδεδεμένη με τον ιστότοπο για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τους χρήστες.
  • Σχεδιασμός ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού για την ενεργειακή αποδοτικότητα για ηλικίες από 9+ έως 99 έτη.
  • Μια ιστοσελίδα που θα παρέχει δεδομένα πραγματικού χρόνου για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις μικρής κλίμακας επενδύσεις ΑΠΕ
  • Εκστρατεία για την προσέλκυση χρηστών στην πλατφόρμα μέσω κοινωνικών δικτύων και ΜΜΕ.